ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEFTİŞLERİ

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEFTİŞLERİ

Bakanlık tarafından yapılacak teftişlerde incelenecek belgelerin hangileri olduğu Bakanlık Teftişlerinde Talep Edilecek Belgeler başlıklı tebliğ ile duyuruldu.

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

YAPILACAK BAKANLIK TEFTİŞLERİNDE KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yürütülen teftişler kapsamında işyerleri tarafından Müfettişliğimize sunulmak üzere hazırlanması gereken evraklar ve yapılması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:

çalışma bakanlığı teftişleri


1. İşyerinin tehlike sınıfının ne olduğu, işyerinde Kadın çalışan sayısı, Erkek çalışan sayısı, stajyer ve çırak sayısı belirtilmek üzere toplam çalışan sayısını gösterir evrakların hazırlanması.

2. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve tehlike sınıfı ile çalışan sayısı bakımından işyeri için zorunlu ise diğer sağlık personeline ilişkin görevlendirme yazıları,

3. Risk değerlendirmesi, Acil Durum Eylem Planı ve Acil Durum Ekiplerinin imzalı listeleri, (Risk değerlendirmesinde ve acil durum eylem planında hazırlayan ekibin tam olması ve her sayfada imzaların isimlerle birlikte eksiksiz olması gerekmektedir.)

4. Çalışan temsilcisi görevlendirme ya da seçim yazısı,

5. İş sağlığı ve güvenliği kurulu son toplantı tutanağı, (Tehlike sınıfına göre kurulun son toplantı tutanağının tarihi geçmemiş olmalıdır. Kurul tutanağı işyerinin tehlike sınıfına göre eski tarihli olmamalıdır.)

6. İşyerinde çalışanlara risklere göre verilmesi gereken kişisel koruyucu donanım zimmet tutanaklarının hazırlanması (Çalışanların ve teslim edenlerin imzası bulunmalıdır.)

7. İş Ekipmanlarında Sağlık ve Güvenlik ile İlgili Hususlar;
- İşyerinde kullanılan iş ekipmanları ve tezgahların listesinin hazırlanması,
- İş ekipmanlarındaki mekanik ve elektronik koruyucu tertibatların (ışın bariyeri, alan tarayıcı sensörler, fotosel, switch, eş zaman röleli çift el butonu, koruyucu kapak-ızgara, tezgahların bulunduğu alanlarda koruyucu paravan v.b.) yapılması,
- İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrol Raporlarının Hazırlanması, Raporlarda belirtilen olumsuz durumların giderilerek yeniden raporların alınmasının sağlanması,
- İş ekipmanlarının üzerlerine çalışma talimatlarının asılması,
- İş ekipmanlarının düzenli bakım defterlerinin ekipmanın olduğu yerde bulundurulması,
- İş ekipmanına özel risklerin değerlendirilerek ekipman üzerinde gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması,
- Basınçlı kapların (buhar kazanı, kompresör, hidrofor vb.) periyodik kontrollerinin yapılarak uygunluk belgelerinin alınması,

8. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik İle İlgili Hususlar;
- Kimyasal maddelerin sınıflandırılarak kullanım koşullarının belirlenmesi,
- Kullanılan kimyasal maddelerin listesinin hazırlanması,
- Kullanılan Kimyasal maddelere özel nitelikte MSDS (Malzeme güvenlik bilgi formlarının) formlarının oluşturularak hem depolama alanına hem kullanım alanına asılmasının sağlanması,
- Kimyasal maddelerle çalışma durumu varsa kimyasalın dolum boşaltım ve kullanım alanına göz ve vücut duşlarının yapılmasının sağlanması, - Kimyasal Maddelerin çalışma alanının dışında kapalı olacak nitelikte depolanmasının sağlanması,
- Parlayıcı ve patlayıcı nitelikte olan ve solunması tehlikeli olan kimyasalların bulunduğu alana kimyasala özel gaz algılama dedektörünün takılarak, uygun çalıştığını gösterir nitelikte raporların hazırlanması,
- Kimyasala özel dolum ve boşaltım talimatlarının hazırlanarak kullanılacağı bölgeye asılmasının sağlanması,
- İşyerinde kullanılan kimyasalların özel niteliklerinin değerlendirilerek konu ile ilgili tedbirlerin alınmasının sağlanması,
- İşyerinde çıkan zararlı gazları bertaraf etmek için havalandırma tertibatının kurularak uygun çalıştığını gösterir periydik kontrol raporunun hazırlanması,

çalışma bakanlığı teftişleri-1

9. Yangın, Parlama, Patlama ile İlgili Hususlar;
- Yanıcı malzemelerin bulunduğu alanlarda ve işyerinin genelinde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulmasının sağlanması, (işyeri özeline göre hidrant sistemler, yangın söndürme tüpleri, sprinkler sistemleri v.b.)
- Yangın söndürme sistemleri ve yangın söndürme cihazlarının doğru çalıştığını gösterir nitelikte periyodik kontrol raporlarının alınmasının sağlanması,
- İşyerinin genelinde ve çalışma alanında yangın algılama dedektörlerinin takılarak doğru çalıştığını gösterir nitelikte periyodik kontrol raporlarının alınmasının sağlanması,
- Elektrik tesisatının uygun olduğunu gösterir periyodik kontrol raporunun hazırlanması,
- Elektrik panolarına kaçak akım rölesi takılmasının sağlanması,
- Parlayıcı/ patlayıcı malzeme bulunduran işyerleri için Patlamadan Korunma Dokümanı’nın hazırlanması,

10. COVİD-19 ile İlgili Hususlar;
- Eğer işyerinde İSG Kurulu var ise; kurulda Covid-19 salgınına ilişkin alınan kararlar çerçevesinde uygulanacak tedbirlerin belirlenmesi,
- Risk değerlendirmesi ve acil durum planında Covid-19 salgınının olumsuz etkilerine ilişkin bölümler, (Risk değerlendirmesinde ve acil durum eylem planında hazırlayan ekibin tam olması ve her sayfada imzaların isimlerle birlikte eksiksiz olması gerekmektedir.)
- Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için gerekli kişisel koruyucuların (maske vb.) yeterli miktarda sağlanması, (Çalışanların ve teslim edenlerin imzası bulunmalıdır. Kişisel koruyucu donanımlara ait zimmet tutanakları tutulmalıdır. Maskelerin çalışanlara kullandırılması sağlanmalıdır. Bunu kanıtlar nitelikte video ve fotoğraflar çekilerek hazırlanmalıdır.)
- İşyerinde sosyal mesafeye uyulması, (Bunu kanıtlar nitelikte video ve fotoğraflar çekilerek hazırlanmalıdır.)
- İşyerinde çalışma ortamında kolay ulaşılabilir nitelikte muhtelif yerlere dezenfektan konulmasının sağlanması, (Dezenfektanların bulunduğu yerleri gösteren nitelikte video ve fotoğraflar çekilerek hazırlanmalıdır.)
- İşyerinde yeterli hijyen şartlarının sağlanması ve temizlik takip çizelgelerinin hazırlanması, (Gün içerisinde sık sık temizlik yapıldığını kanıtlar nitelikte video ve fotoğraflar çekilerek hazırlanmalıdır.)
- İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik'in 9-2 (a-1, a-5) (İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak., Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.)
9-2(c-8) (Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.) hükümleri kapsamında işyerinde yapılan çalışmalar,
- İşyerinde Covid-19 vakasına rastlanıp rastlanmadığı, rastlanmış olması durumunda işveren tarafından yapılan faaliyetlerin dokümantasyonu,
- İşyerinde Sağlık Bakanlığı'nın 14.08.2020 tarihli Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberi (COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi) ile Bakanlığımızca hazırlanan (http://ailevecalisma.gov.tr/covid19) internet sitesinde yer alan rehberler ve kontrol listeleri incelenmelidir.

11. İşyeri içerisinde yüksekten düşme riski barındıran alanlar için gerekli toplu koruma tedbirlerinin alınması, sağlanmalıdır.

NOT-1: İşyerinde yukarıda belirtilen konularda tespit edilen noksan hususların işverence giderilmemesi durumunda 6331 Sayılı Kanun gereği işyerine İdari Para Cezası uygulanacaktır.

NOT-2: Ekte gönderilen İşyeri Tanıtım Formu’nun işyeri bilgilerine göre doldurularak, forma işyeri kapasite raporunun eklenmesi sağlanmalıdır.

İsg-212x72

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp