İŞYERLERİNDE İSG KURULLARI

İŞYERLERİNDE İSG KURULLARI

Mevzuatımıza göre; 50'den fazla çalışanı olan ve 6 aydan uzun süren faaliyetler için İşyerlerinde İSG Kurulları oluşturma ve düzenli olarak toplantı yapma zorunluluğu vardır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında; söz konusu şartları sağlayan işyerlerinde isg kurulları oluşturma yükümlülüğü işverenin asli görevi olarak tanımlanmaktadır.

İSG Kurulları ve Görevleri

Temel olarak İSG Kurulları; İşyerindeki İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları gerçekleştiren ve gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetleri de planlayan kurullardır. Bir işyerindeki İSG Kurulu aşağıda yer alan kişilerden oluşmaktadır:

 • İşveren veya işveren vekili
 • İş güvenliği uzmanı
 • İşyeri hekimi
 • İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi
 • Sivil savunma uzmanı
 • Formen, ustabaşı veya usta
 • Çalışan temsilcisinin çok olması halinde baş temsilci

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının başkanı ise işveren veya işveren vekili olmaktadır. Bu noktada kurul sekreterliği görevini ise;

 • Tam zamanlı istihdam edilmiş olması durumunda İş Güvenliği Uzmanı,
 • İş Güvenliği Uzmanının kısmi zamanlı görevlendirilmesi durumunda ise idari-mali işler temsilcisi yüklenecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarını Kimler Kurmalıdır?

Konunun başlangıcında da belirtildiği üzere; 50 veya daha fazla çalışanın olduğu ve 6 aydan fazla süren işlerde iş sağlığı ve güvenlik kurulu kurulmalıdır. İş sağlığı ve kurulunda bütün sorumluluklar kurula düşmemektedir. Bu durumda, kurul görevini yerine getirir ve alınan kararların uygulanmasında işveren sorumluluğu üstlenecektir.

Kurulların oluşturulması sonrasında, kurul üyelerinin görev ve yetkilerini açıklayan "İSG Kurul Üyelerinin Eğitimi" ile katılımcılar ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir.

isg kurulları-1

İş sağlığı ve güvenliği kurulunu kurma noktasında ise işveren, alt işverenden daha fazla çalışan sayısına sahipse ve bu sayı 50’den yüksekse kurulu işveren kurmaktadır. Diğer durumlarda ise kurulu alt işveren kurmaktadır. Eğer iki işverenin de çalışan sayısı 50’den az ise ve işçi sayılarının toplamı 50’yi geçiyorsa ortak bir kurul kurulmaktadır. Üyelerin her iki işveren tarafından incelendiği bu durumlarda koordinasyon ise asıl işveren tarafından yürütülmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulunun Görevleri Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun görevleri aslında oldukça önemlidir. Bu görevlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • İş sağlığı ve güvenliği için iç taslağı hazırlamak ve hazırlanan bu taslağın uygulanmasını kontrol etmek,
 • İç taslağın sonucunda göre raporlar eşliğinde alınması gereken tedbirleri belirlemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği noktasında tüm kişilere yol göstermek ve bilgilendirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliğine dair tehlikeleri belirlemek ve önlemler almak,
 • Bir iş yerinde meydana gelen iş kazalarında, ramak kala olaylarında veya arızalarda gerekli incelemeleri ve kontrolleri yapmak, tekrarının önlenmesi için alınacak tedbirleri belirlemek
 • İSG raporunu hazırlamak,
 • Doğal afet veya sabotaj gibi tehlikelere karşı önlemler almak,
 • Bir iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine dair rapor sunmak ve gelecek yılların planlamasını yapmak.

isg kurulları-2

İş sağlığı ve Güvenlik Kurulu Toplanma Yöntemi

İşyerlerinde İSG Kurulları oluşturulması esası temelde tüm ilgili işyerleri için aynıdır.

Kurulun toplanma sıklığı ise ilgili işyerinin tehlike sınıfına göre belirlenmektedir. Buna göre İSG Kurulları; az tehlikeli sınıfta 3 ayda bir, tehlikeli sınıfta 2 ayda bir, çok tehlikeli sınıfta ise ayda bir olarak toplanmalıdır. Toplantı tarih ve saati ile gündeme alınacak konuları içeren bir davet bildirimi minimum 48 saat önceden kurul üyelerine gönderilir. İşyerinde gerçekleşen iş kazası, ramak kala olayı, doğal afet vb. gibi önemli durumlarda ise üyelerden herhangi biri, kurul başkanı veya sekreterine kurul toplantısı talebiyle başvurmalıdır. Sonrasında kurul acil toplantıya çağırılabilir. Bu durumda toplantının mümkün olan en kısa sürede yapılması gerekir.

İşyerlerinde İSG Kurulları tarafından düzenlenen tüm toplantılar, kayıt altına alınmalı ve katılımcılar tarafından imzalanmalıdır.

Katılımcılar dikkate alındığında, yetki ve sorumluluklar bakımından son derece donanımlı bir oluşum olan İSG Kurulları, toplantı ve uygulamaları ciddiyetle yaptığında, iş kazası, ramak kala olayları ve mekanik arızalar gibi birçok sorunun en aza indirgendiğini gözlemlemek mümkündür.

Ülkemizde ise, İşyerlerinde İSG Kurulları, sadece "yapmış olmak için yapılan" bazen sadece toplantı tutanağının imzalanması seviyesinde kalan birimler olacak şekilde düşünülüyor ve uygulanıyor.

Tek başına bile bu düşünce tarzı iş güvenliği kültüründen ne kadar uzak olduğumuzun bir kanıtı...

İsg-212x72

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp